Català / Español Telèfon: 688 359 058 +34 688 359 058 E-mail: agonzalez@agadvocats.com agonzalez@agadvocats.com
AG Advocats
INICI | CIVIL | MERCANTIL | ADMINISTRATIU | PENAL | MATRIMONIAL I DE FAMILIA | SUCCESSIONS | DEFENSA DELS ANIMALS

 

DRET CIVILConfia'ns tot tipus de reclamacions i defensa en assumptes de l'àmbit jurisdiccional civil. Confecció i defensa de contractes de compra-venda i d'arrendament, de béns immobles, béns mobles i incorporals; contractes d'obra i de serveis; contractes de préstec, inclús amb garantia hipotecària o prenda; contractes de cessió de crèdit. Tot tipus de procediments d'inscripció, modificació i cancel·lació davant el Registre de la Propietat i el Cadastre. Constitució i modificació d'associacions i fundacions.

Defensa dels drets de consumidor i usuari.

Confecció de contractes de compra-venda i donació de tot tipus de béns, estipulant les obligacions de les parts i liquidant els impostos corresponents. Contractes de compra-venda de béns immobles, i solució dels problemes que puguin sorgir en el bé transmès, així com en les obligacions de les parts en l'execució del contracte. Contractes de compra-venda de béns mobles i els problemes que puguin sorgir en el bé transmès i en l'execució del contracte.

Confecció i defensa de contactes d'arrendament de béns immobles (urbans i rústics), així com de béns mobles i béns incorporals; així com la solució dels conflictes que puguin sorgir en la seva execució.

Confecció i defensa de contractes d'obra, a preu alçat o per administració, amb venda de materials o sense, i els problemes que puguin sorgir en la seva execució, així com els defectes d'obra que es puguin produir, i els terminis de caducitat i prescipció de l'acció.

Reclamació i defensa de tot tipus de crèdits o deutes, ja sigui entre particulars o amb un professional o empresa.

Anàlisis, defensa i confecció de contractes de préstec, amb garantia hipotecària o prenda, amb avals o sense, així com la reclamació i/o defensa de prestamista o prestatari, ja sigui en un procediment verbal o ordinari, en execució de títol judicial o títol no judicial.

Constitució d'associacions i fundacions, així com la seva modificació, amb la inscripció al registre corresponent quan sigui necessari.

Constitució de societats civils particulars i comunitat de béns, així com de comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.

També Dret hipotecari: segregacions o agregacions de finques, reanudació del tracte successiu, usucapions, i qualsevol modificació registral de finques inscrites o no. Així com també qualsevol procediment de modificació davant el Cadastre.

 

AG Advocats
C/ La Cort 40, Baixos · 43800 Valls (Tarragona) · Tel. +34 688 359 058
E-mail: agonzalez@agadvocats.com