Català / Español Telèfon: 688 359 058 +34 688 359 058 E-mail: agonzalez@agadvocats.com agonzalez@agadvocats.com
AG Advocats
INICI | CIVIL | MERCANTIL | ADMINISTRATIU | PENAL | MATRIMONIAL I DE FAMILIA | SUCCESSIONS | DEFENSA DELS ANIMALS

 

DRET MERCANTIL I SOCIETARIConfia'ns l'estudi i defensa jurídica de qualsevol relació entre comerciants, tant en la via judicial com extra-judicial. Constitució, modificació i dissolució de societats mercantils. Concursos de creditors.

Constitució i redacció d'estatuts de societats mercantils, Societats Anònimes i Societats Limitades, així com de cooperatives; qualsevol modificació desl seus estatuts, compra-venda d'accions o participacions, inclús la seva dissolució. Així com la seva inscripció al Registre Mercantil i la liquidació d'impostos, quan sigui necessari.

Reclamació de responsabilitat dels administradors de les societats mercantils, com a creditor o soci de la mercantil.

Compra-venda d'immobles, béns mobles i mercaderies entre professionals i empreses, quan la seva finalitat sigui la revenda o la transformació i revenda; redactant contractes específics per cada cas, amb el detall necessari, per la millor defensa dels interessos del client, dels drets i obligacions de cada part contractant, i per cada vicicitut que pugui sorgir en la seva execució, evitant conflictes i litigis per la manca de precisió.

Contractes de distribució (compra-venda continuada i estable) sent aquest despatx especialista en aquesta matèria, havent aconseguit en el seu moment la Resolució DAMM davant la Comissió Nacional de la Competència.

Confecció de contractes d'obra i serveis, així com la defensa i/o reclamació de les obligacions incomplides per l'altra part contractant o la seva defensa, judicial i extra-judicialment.

Confecció i interpretació de contactes de transport de mercaderies i la seva defensa judicial i extra-judicial.

Defensa i reclamació de drets de marca i de know how, així com de la propietat intel·lectual, tant des d'un punt de vista administratiu com judicial.

Procediments de defensa de la competència i competència deslleial, amb reclamació de la cessació, danys i perjudicis i publicitat de la resolució, en els seu cas.

Concursos de creditors, en defensa del creditor o instant el concurs del deutor en situació de concurs, ja sigui societat mercantil o persona física.

 

AG Advocats
C/ La Cort 40, Baixos · 43800 Valls (Tarragona) · Tel. +34 688 359 058
E-mail: agonzalez@agadvocats.com